Nd:YAG
Er:YAG
Nd:Ce:YAG
Cr4+:YAG
Nd:FLY
Undopant YAG

Nd:FLY

•  Nd:FLY 产品优点及功能

•  大功率

•  低光束发射角

•  线偏振光

            

•  Nd:FLY 产品 技术指标

Nd 浓度

1.1 ± 0.1%

晶轴与棒轴方向

A axis within 5 o

尺寸

直径

2~16mm

长度

1mm ~180mm

根据客户按要求定做各种尺寸

尺寸公差

直径

± 0.005mm

长度

± 0.05mm

端面平整度

λ/8 @ 632.8nm

两端面平行度

≤ 10"

端面垂直度

≤ 5 ′

  两端面的表面质量

10-5[MIL-O-013830A]

倒边宽度

0.13±0.07mm @ 45 o  

膜层

R<0.15% @ 1047/1053nm